Các ứng dụng mô phỏng đang phát triển bùng nổ trong thời gian gần đây. Được ứng dụng trong các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và giáo dục.

Share